Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek

Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamiamy o zamiarze połączenia spółek:

  1. Spółka przejmująca: Zaap Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (01-404), ul. Deotymy 52 lok 9 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121889, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN w całości opłacony, który jest podzielony na 100 udziałów po 500 złotych każdy.

  2. Spółka Przejmowana: Intercon Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-437), al. T. Kościuszki 80/82 lok 403, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000260177, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN w całości opłacony, który jest podzielony na 500 udziałów po 100 złotych każdy.

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie), zgodnie z zasadami opisanymi w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), z uwzględnieniem art. 516 § 6. K.s.h.

Z uwagi na fakt, że jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej jest tj. Intercon Sp. z o.o. jest Zaap Sp. z o.o., oraz że w związku z tym wartość majątków Intercon Sp. z o.o. uwzględniona jest już w aktywach Zaap Sp. z o.o. (jako inwestycje długoterminowe), nie zostaną utworzone nowe udziały zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 K.s.h

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Zaap Sp. z o.o. w trybie przewidzianym art. 515 § 1 K.s.h. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 K.s.h. w wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.). Przejęcie Spółki przejmowanej nie powoduje zmian treści Umowy Spółki przejmującej.

Udziałowcy Intercon Sp. z o.o. oraz Zaap Sp. z o.o. mogą przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowego połączenia, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. w dniach od 21 sierpnia 2014 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibach: Zaap Sp. z o.o. , w Warszawie (01-404) ul. Deotymy 52 lok 9, Intercon Sp. z o.o., w Łodzi (90-437), al. T. Kościuszki 80/82 lok 403.

Dokumenty dot. połączenia Spółek (plan połączenia, oświadczenia zarządów)

Aktualna data 27-06-2017